Giá trị cốt lõi | Hải Phát Invest


gia-tri-cot-loi-Hai-Phat

Sáng tạo: Luôn luôn hướng đến những cái mới và chấp nhận những thay đổi.
Khác biệt: Mang lại những giá trị khác biệt cho khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan. Vì sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội.
Trách nhiệm: thể hiện tinh thần trách nhiệm trong mọi lĩnh vực và định hướng.
Tôn trọng: tôn trọng bản thân, khách hàng và đối tác.
Tiên phong: Tiên phong trong sứ mệnh phục vụ khách hàng, nhà đầu tư.
Thấu hiểu: Luôn lắng nghe, công bằng và chia sẻ các quan điểm để cùng nhau phát triển.

Hải Phát Invest