Tiến độ thi công dự án Shophouse 24h Vạn Phúc đến ngày 22/5/2017


Tiến độ thi công dự án Nhà phố thương mại 24h đến ngày 22/5/2017 như sau :

+ Khối A1: Đang thi công sơn bả
+ Khối A2: Đã hoàn thiện, chờ bàn giao
+ Khối A3: Công tác sơn bả đạt 95%, lắp dựng cửa, lan can đạt 90%
+ Khối B1: Đang thi công sơn bả mặt ngoài đạt 50%
+ Khối B2: Hoàn thành công tác sơn bả mặt ngoài, lắp dựng cửa, lan can
+ Khối B3: Đang thi công sơn bả mặt ngoài đạt 95%, lắp dựng cửa, lan can các loại đạt 40%

Sau đây là một vài hình ảnh chi tiết của dự án Shophouse 24h Vạn Phúc :

Day-A1-shophouse-Van-Phúc

Khối A1 Shophouse 24h: Đang thi công sơn bả

Dãy-A2-nhà-phố-thương-mại-24h

Dãy A2 Shophouse 24 Vạn Phúc, Hà Đông

Shophouse-Vạn-Phúc-dãy-A2

Khối A2 nhà phố 24h Vạn Phúc: Đã hoàn thiện, chờ bàn giao

A3-Shophouse-24h-vạn-phúc

Khối A3 Shopshouse Vạn Phúc Hà Đông

A3-Shophouse-24h

Khối A3: Công tác sơn bả đạt 95%, lắp dựng cửa, lan can đạt 90%

Day-B1-Shophouse-24h

Khối B1 Shophouse 24h: Đang thi công sơn bả mặt ngoài đạt 50%

Dãy-B2-Nhà-phố-24h

Khối B2: Hoàn thành công tác sơn bả mặt ngoài, lắp dựng cửa, lan can

Dãy-B3-nhà phố Shophouse- 24h

Khối B3: Đang thi công sơn bả mặt ngoài đạt 95%, lắp dựng cửa, lan can các loại đạt 40%